Obchodné podmienky

 

 

Všeobecné obchodné podmienky určujú hlavné zásady obchodných vzťahov medzi spoločnosťou Papac s.r.o., ako prevádzkovateľom internetového obchodu www.krasnamama.sk, a kupujúcimi. Odoslaním objednávky vyjadruje kupujúci súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami.

 
Zmluvne strany
Predávajúci (prevádzkovateľ internetového obchodu www.krasnamama.sk):

Papac s.r.o.
Kráľovce 83, 044 44, Kráľovce

IČO: 50 815 628
DIČ: 2120482023

Bankove spojenie: TatraBanka, a.s.

IBAN: SK5511000000002948037288

SWIFT: TATRSKBX

Kontaktné údaje:

0905545434

E-mail: ahoj@krasnamama.sk

(ďalej len „predávajúci")

 

Kupujúci:

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou Papac s.r.o. odoslaním objednávky prostredníctvom internetového obchodu www.hladiomery.sk.

(ďalej len „kupujúci")

 

 
Objednanie tovaru
1.  Kupujúci objednáva tovar prostredníctvom nákupného košíka internetového obchodu www.krasnamama.sk. Kupujúci môže tovar objednať tiež e-mailom alebo telefonicky. Telefonické objednávky musia byť následne potvrdené e-mailom. Odoslaním objednávky uzatvára kupujúci s predávajúcim kúpnu zmluvu. Odoslanie objednávky je záväzné.

 

2. Objednávka musí obsahovať:
obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet),
cena za mernú jednotku tovaru a cena celkom,
cena za dopravu,
spôsob úhrady a
spôsob doručenia.
identifikáciu kupujúceho
- fyzická osoba: meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa doručenia
- právnická osoba: meno a priezvisko kontaktnej osoby, obchodné meno, telefónne číslo, IČO, DIČ a/alebo IČ DPH, ak je kupujúci platiteľom DPH, e-mailová adresa, fakturačná adresa a adresa doručenia, ak sa táto nezhoduje s fakturačnou adresou.

 

3. Predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou resp. telefonicky a pri potvrdení tiež oznámi kupujúcemu približný termín, kedy bude tovar doručeny. Kupujúci má tiež k dispozícii informáciu o dostupnosti tovaru pre každý tovar na stránkach internetového obchodu www.krasnamama.sk

 

4. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Kupujúci nakupuje tovar za cenu, ktorá je platná v okamihu odoslania objednávky.

 

Storno objednávky
Zo strany kupujúceho:

1. Kupujúci má v prípade objednávky tovaru, pri ktorom je v čase odoslania objednávky dostupnosť „na sklade" alebo „na ceste" /podľa ods. 2., bod c)/, právo stornovať objednávku bez udania dôvodu do 14 dní a storno poplatku kedykoľvek do momentu odoslania tovaru predávajúcim.

 

2. V prípade objednávky tovaru, pri ktorom je v čase odoslania objednávky dostupnosť „na objednávku" /podľa ods. 2., bod c)/, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu prípadnú škodu vzniknutú v súvislosti so zaobstaraním takéhoto tovaru (došlo v tejto súvislosti k preukázateľnému vynaloženiu nákladov). Náhradu tejto škody (storno poplatok) si predávajúci môže uplatniť až do výšky 30% z ceny tovaru.

 

3. Storno objednávky kupujúci vykoná e-mailom, faxom alebo písomne priamo v sídle predávajúceho. Predávajúci môže storno objednávky prijať tiež telefonicky, následne je ho však potrebné potvrdiť jedným z predchádzajúcich spôsobov.

 

4. V prípade, že kupujúci zaplatil za objednaný tovar celú alebo časť kúpnej ceny, predávajúci vráti túto čiastku kupujúcemu, prípadne zníženú o náhradu škody podľa bodu b). Vrátenie predávajúci vykoná prevodom na rovnaký účet, z akého bola platba uskutočnená, alebo na adresu kupujúceho do 14 kalendárnych dní.

 

Zo strany predávajúceho:

5. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade, že kupujúci uviedol v objednávke nesprávne údaje (napr. nie je ho možné skontaktovať) alebo v prípade, že tovar nie je možné dodať z dôvodu ukončenej výroby alebo distribúcie alebo sa podstatne zmenila jeho cena - v tomto prípade bude predávajúci okamažite kontaktovať kupujúceho a navrhne ďalší postup.

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy
1. V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzatvorenej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu (nevzťahuje sa na osobné vyzdvihnutie tovaru, v takomto prípade ide o osobný nákup).

 

2. Ak si kupujúci želá odstúpiť od kúpnej zmluvy, kontaktuje predávajúceho e-mailom alebo telefonicky predávajúceho a zašle resp. odovzdá mu písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu alebo adresy pre vrátenie zaplatenej kúpnej ceny.

 

3. Zakúpený tovar zašle doporučene spolu s dokladom o kúpe späť na adresu predávajúceho:

Papac s.r.o.
Kráľovce 83,
044 44 Kráľovce

 

4. Pri vrátení tovaru musí byť tovar nepoužitý, v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva a pod.). V prípade, že je vrátený tovar v inom ako neporušenom stave a obale, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (napr. neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar)

 

5. V prípade odstúpenia od Zmluvy Vám bude Cena vrátená do 14 dní odo dňa účinnosti odstúpenia na účet, z ktorého bola pripísaná, prípadne na účet zvolený vo formuláry Odstúpenie od Zmluvy. Čiastka však nebude vrátená skôr, než nám Tovar vrátite. Tovar nám prosím vracajte čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu.

 

6. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa uvedených podmienok ste povinní Tovar zaslať do 14 dní od odstúpenia a nesiete náklady spojené s vrátením tovaru. Vy máte naopak nárok na to, aby sme Vám vrátili cenu za dopravu, avšak iba vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru, ktorý sme pre dodanie ponúkali. V prípade odstúpenia z dôvodu, že porušíme uzavretú Zmluvu my, hradíme aj náklady spojené s vrátením tovaru, ale opäť iba do výšky ceny za dopravu vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania, ktorý sme pri dodaní ponúkali. 
 

Dodacie a platobné podmienky
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru na základe objednávky kupujúceho tak, ako bolo uvedené v čase jej potvrdenia v dohodnutej cene.

2. Predávajúci sa zaväzuje adekvátne zabaliť tovar a odoslať ho v dohodnutej lehote. Expedícia objednaného tovaru s uvedenou dostupnosťou „na sklade" je realizovaná v čo najkratšom termíne, zvyčajne v daný alebo nasledujúci pracovný deň. V prípade tovaru s uvedenou dostupnosťou „na ceste" alebo „na objednávku" je tovar expedovaný okamžite, ako je k dispozícii.

3. Ak kupujúci objednáva viac druhov tovaru s rozdielnou dostupnosťou, predávajúci ho bude kontaktovať a navrhne ďalší postup - rozdelenie objednávky (dodanie tovaru, ktorý je na sklade bez čakania na ostatný tovar) alebo čakanie na kompletizáciu objednávky až do momentu, kedy bde všetok objednaný tovar dostupný na sklade predávajúceho.

4.Vo výnimočných prípadoch, najmä pri väčších objednávkach, môže byť skutočná expedičná lehota dlhšia ako uvedená, o čom bude predávajúci kupujúceho informovať a navrhne postup plnenia objednávky.

5.Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť zaň dohodnutú cenu. Miesto odberu je stanovené v objednávke kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

6. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Predávajúci zabezpečuje rozvoz po celom území Slovenskej republiky. Náklady na dopravu sa líšia podľa zvoleného spôsobu doručenia tovaru. Viac informácií o možnostiach dopravy tovaru na miesto určenia nájdete v sekcii „Doručenie tovaru".

7. Zásielka s tovarom vždy obsahuje aj daňový doklad, návod na používanie výrobku a záručný list.

8. Tovar objednaný zákazníkom so slovenskou fakturačnou adresou je fakturovaný výhradne v mene EURO za sumy, ktoré sú v tejto mene zobrazované pri danom produkte/produktoch.

9. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. dopravcom, poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. dopravcom, prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.